Отчет за касово изпълнение на Бюджета към 30.09.2023