Отчет за касово изпълнение на ДЕС към 31.07.2023 г.