Отчет за касово изпълнение на СЕС към 31.07.2023 г.