отчет към 30.06.2016

отчет за касово изпълнение на бюджета към 0.06.2016г.