Отчет за касово изпълнение на Бюджет към 28.02.2023