отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.09.2020