отчет за касово изпълнение на бюджета 30.06.2020 г.