отчет за касово изпълнение на Бюджета м.04 2020 г.