отчет за касово изпълнение на бюджета 30.11.2019 г.