отчет за касово изпълнение на бюджета 30.09.2019 г.