отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2019 г.