отчет за изпълнение на бюджета и СЕС към 31.12.2018