отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2018 г.