отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2017 г.