отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.08.2017 г.