отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.07.2017 г.