отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2017 г.