отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.04.2017 г.