отчет за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2017 г.