ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО БЮДЖЕТ ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2017Г