отчетни данни за сметките за средствата от европейския съюз-КСФ КЪМ 31.12.2016 г.