отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.10.2016 г.