Отчет за касово изпълнение на Бюджет към 31.12.2022