Отчет за касово изпълнение на СЕС към 30.11.2022 г.