Отчет за касово изпълнение на ДЕС към 30.11.2022 г.