отчет за касово изпълнение на бюджета -31.10.22 г.