отчет за касово изпълнение на бюджета -31.08.22 г-