отчет за касово изпълнение на бюджета -31.07.22 г.