Отчет за касово изпълнение на Бюджета към 28.02.2022