Отчет за касово изпълнение на Бюджета към 31.10.2021