отчет за касово изпълнение на Бюджета към 31.07.2021