отчет за касово изпълнение на Бюджета към 30.06.2021