отчет за касово изпълнение на бюджета 30.06.2021 г.