отчет за касово изпълнение на Бюджета към 31.05.2021