отчет за касово изпълнение на бюджета към 29.02.2020