отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2020