отчет за изпълнение на бюджета и СЕС към 30.06.2019