отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2019 г.j