отчет за изпълнение на бюджета и СЕС към 30.09.2018