оотчет за касово изпълнение на бюджета към 31.05.2018 г.