отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2017 г.