отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2016 г.