отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.11.2016 г.